. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
.

شهرک های صنعتی

  

شهرک ها >> شهرك صنعتي اميركبير >> فلزی و الکتریکی >> شركت هادی کابل کاشان


مشخصات شركت هادی کابل کاشان

 شركت هادی کابل کاشان   نام شرکت
 فلزی و الکتریکی   طبقه بندی شرکت
 01/01/1387   تاریخ ثبت
    شماره ثبت
  ریال   سرمایه ثبت شده
    رشته کاری
    تاریخچه
    خط مشی کیفیت
    تعداد نیروها
    آدرس
 2553420 - 0361   تلفن (ها)
    فکس (ها)
    موبایل (ها)
    ایمیل
    سایت
    توضیحات